Uzdot jautājumu




EN | RU

Sākums > SIA dibināšana un reģistrācija

SIA dibināšana un reģistrācija

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tātad, standarta gadījumā, daļu īpašnieks (īpašnieki) par SIA saistībā atbild tikai ar ieguldījumu pamatkapitālā. Kādi ir izņēmumi? Pirmais izņēmums, ja daļu īpašnieki ir vienojušies citādi. Otrais izņēmums ir daļu īpašnieka prettiesiskas darbības un šo darbību rezultātā SIA ir nodarīti zaudējumi (un SIA nespēj izpildīt savas saistības pret kreditoriem).

Kā reģistrēt uzņēmumu?

Īsumā dibināšanas un reģistrācijas process ir šāds:
 • Nepieciešamās informācijas (apkopošana) saņemšana.
 • Dokumentu sagatavošana (aizpildīšana).
 • Citu nepieciešamo darbību veikšana un dokumentu parakstīšana.
 • Maksājumu apmaksa.
 • Dokumentu iesniegšana komercreģistra iestādei.
 • Izskatīto dokumentu saņemšana.
Iespējams, pirms reģistrācijas (pirms lēmumu pieņemšanas) būtu noderīgi apskatīt vairākas darbības formas un nodokļu režīmus. Šāds rīks ir pieejams šeit. Tāpat sniedzu bezmaksas konsultācijas saistībā ar darbības formas un nodokļu režīma izvēli.

Apkopojot informāciju, jāizlemj, kāds būs sabiedrības nosaukums un kur būs sabiedrības juridiskā adrese. Nepieciešama informācija par sabiedrības dibinātājiem (daļu īpašniekiem) un sabiedrības valdi. Tāpat nepieciešama informācija par sabiedrības pamatkapitāla lielumu (summu) un daļu skaitu.

Visu nepieciešamo informāciju var nosūtīt uz epasta adresi: abways@abways.lv
Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti parasti tiek sagatavoti vienas darba dienas laikā. Steidzamības gadījumā dokumentus iespējams sagatavot ātrāk (piemēram, stundas laikā). Pēc dokumentu sagatavošanas, parasti tie tiks nosūtīti uz Jūsu e-pasta adresi.

Reģistrācijas procesā var būt nepieciešamība atvērt pagaidu bankas kontu, kurā tiks iemaksāts pamatkapitāls. Lai reģistrāciajas process būtu vienkāršāks un arī lētāks, ieteikums izvēlēties reģistrēt SIA ar pamatkapitālu, mazāku par 2800 eiro (tā saucamā, mazkapitāla SIA). Tādā gadījumā pagaidu kontu bankā var neatvērt (pēc SIA reģistrācijas varēs doties uz banku un atvērt pastāvīgo kontu).

Pirms dokumentu iesniegšanas komercreģistra iestādei, attiecīgie dokumenti ir jāparaksta. Dokumentus var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Ja dokumenti netiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, tad uz atsevišķiem dokumentiem paraksts ir jāapliecina pie zvērināta notāra vai Uzņēmumu reģistra valsts notāra (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods).

Tāpat, pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā, ir jāsamaksā valsts nodeva, maksa par publikāciju un maksa par Uzņēmumu reģistra pakalpojumiem (ja dokumenti tiek iesniegti papīra formātā).

Kad uzņēmums ir reģistrēts, var doties uz banku atvērt bankas kontu. Tāpat, ir jāizveido piekļuve elektroniskās deklarēšanas sistēmai - EDS (lai varētu iesniegt atskaites, deklarācijas, ziņojumus un citus dokumentus). Ja ir nepieciešams pievienotās vērtības nodokļa numurs, tad Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums (šo iesniegumu var iesniegt arī Uzņēmumu reģistrā vienlaicīgi ar pārējiem dokumentiem).

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai nodibinātu SIA?

Saskaņā ar Komerclikuma 10.panta 3 daļu lēmumu par reģistrāciju Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem triju darba dienu laikā no visu dokumentu saņemšanas dienas.
Dokumentus var sagatavot pēc iespējas īsā laikā, parasti vienas darba dienas laikā. Steidzamības gadījumā dokumentus var sagatavot ātrāk.

Informācija, kura ir nepieciešama dokumentu sagatavošanai SIA reģistrācijai.

 • SIA nosaukums.
 • SIA juridiskā adrese (ir nepieciešama īpašnieka piekrišana).
 • Informācija par pamatkapitāla apmēru, apmaksas veidu un kārtību.
 • Informācija par SIA daļu īpašniekiem (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods).
 • Informācija par SIA valdi.

SIA pamatkapitāls un tā apmaksa.

Pamatkapitāla minimālais apmērs ir 2800 eiro. Tomēr, ir iespējams dibināt SIA ar pamatkapitālu, mazāku par 2800 eiro (tā saucamā mazkapitāla SIA).

Dibinot SIA ar pamatkapitālu 2800 eiro un vairāk, pirms reģistrācijas dokumentu iesniegšanas jāapmaksā vismaz 50% no pamatkapitāla.
Pamatkapitālu var apmaksāt naudā un ar mantisko ieguldījumu.
Apmaksājot pamatkapitālu (vai daļu) naudā, SIA dibinātāji atver pagaidu kontu bankā, kurā iemaksā naudu.
Apmaksājot pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu, SIA dibinātāji iegulda ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas, kuras var novērtēt naudā. Piemēram, dators, auto, nekustamais īpašums. Dibinātājam jābūt attiecīgo lietu īpašniekam.
Ieguldītās lietas ir jānovērtē. Par novērtēšanu raksta atsevišķu atzinumu. SIA dibinātāji var parakstīt atzinumu, ja: Pretējā gadījumā, mantisko ieguldījumu novērtē persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā (dibinātājiem rodas papildus izmaksas).

Reģistrējot mazkapitāla SIA, nav pienākums iesniegt atsevišķu dokumentu, kurš apliecina pamatkapitāla apmaksu (nav nepieciešams atvērt pagaidu kontu bankā). Pamatkapitāla apmaksu dibinātāji apliecina, izdarot attiecīgu atzīmi reģistrācijas pieteikumā. Pamatkapitāls ir jāapmaksā tikai naudā. Minimālais pamatkapitāla apmērs ir viens eiro.

Mazkapitāla SIA.

Mazkapitāla SIA juridiskais statuss ir līdzīgs "standarta" SIA (ar pamatkapitālu 2800 euro un vairāk) statusam. Bet ar diviem samērā svarīgiem izņēmumiem:
 • SIA katru gadu ir jāveido obligātā rezerve, kuras apmērs ir vismaz 25% no pārskata gada peļņas.
 • Ja SIA tiek pasludināts maksātnespējas process, tad daļu īpašnieki solidāri atbild par saistībām, kuru apmērs ir 2800 eiro mīnus apmaksātais pamatkapitāls (Komerclikuma 185.1 7.daļa).

Ar brīdi, kad SIA apmaksātais pamatkapitāls ir 2800 euro vai lielāks, šāda SIA ne ar ko neatšķiras no t.s. „standarta” SIA.

Reģistrējot mazkapitāla SIA, valsts nodeva un maksa par publikāciju ir mazāka, salīdzinot ar SIA, kuras pamatkapitāls ir 2800 eiro un vairāk.

Lai būtu tiesības reģistrēt mazkapitāla SIA, ir jāievēro šādi nosacījumi:
 • Dibinātāji (dalībnieki) var būt tikai fiziskas personas.
 • Dibinātāju (dalībnieki) skaits nevar pārsniegt piecus.
 • Personai, kura ir valdes sastāvā, ir jābūt sabiedrības dibinātājam (dalībniekam).
 • Dibinātājs (dalībnieks) var dibināt un būt daļu īpašnieks tikai vienā mazkapitāla SIA

Mazkapitāla SIA var izvēlēties reģistrēties par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju (atzīmējot pieteikumā ka SIA vēlas pieteikties mikrouzņēmu nodokļa maksātāja statusam) vai maksāt standarta nodokļus.

Daļu īpašnieki.

Standarta SIA daļu īpašnieki var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Minimālais dalībnieku skaits ir viens. Ārvalstu fiziskās un juridiskās personas var būt Latvijas SIA dalībnieki. Dalībnieki (daļu īpašnieki) lemj par t.s. „globālajiem” jautājumiem attiecībā uz SIA. Piemēram, valdes ievēlēšana un atsaukšana, peļņas sadale.

SIA vadība (valde).

Valde veic sabiedrības operatīvo vadību. Sabiedrības valde var sastāvēt tikai no fiziskām personām. Minimālais valdes locekļu skaits ir viena fiziska persona. Ārvalstnieki bez ierobežojumiem var būt Latvijas SIA valdes locekļi.

Juridiskā adrese.

SIA jābūt juridiskajai adresei Latvijā. Saskaņā ar Komerclikumu, juridiskā adrese ir adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība.
Juridiskajai adresei ir jābūt reģistrētai Valsts adrešu reģistrā.
Ja nekustamais īpašums, kurā reģistrēta juridiskā adrese pieder personai, kura nav parakstījusi reģistrācijas pieteikumu, tad šī persona paraksta piekrišanu juridiskās adreses reģistrācijai.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību nosaukums (firma).

Divas izplatītākās prasības attiecībā uz nosaukumu ir: nosaukumā jālieto tikai latīņu un latviešu burti, kā arī nosaukumam jāatšķiras no jau reģistrēta vai reģistrācijai pieteikta nosaukuma.
Nosaukumu (vai šāds nosaukums ir / nav reģistrēts) var pārbaudīt Uzņēmumu reģistra interneta vietnē vai lursoft.lv.

Dokumenti, kuri tiek saņemti pēc reģistrācijas.

Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par reģistrāciju. Pēc pieprasījuma, par atsevišķu samaksu ir iespējams saņemt statūtu apliecinātu kopiju un reģistrācijas apliecību. Dokumenti ir latviešu valodā.

Dokumentu sagatavošana patstāvīgi.

Vairumā gadījumu dokumentu sagatavošana ir tehnisks process, kura laikā ir jāieraksta nepieciešamie dati nepieciešamajās vietās (dokumentos). Dokumentu paraugus var iegūt Uzņēmumu reģistra interneta vietnē. Tomēr, pirms dokumentu sagatavošanas būtu jāizlasa un jāizprot attiecīgie Komerclikuma panti.

Ja Jums ir pietiekams laiks un ir vēlēšanās, varat sagatavot dokumentus patstāvīgi. Ja dokumentu sagatavošanas procesā rodas kādi jautājumi, lūdzu rakstiet uz abways@abways.lv
Iespējams, ar Jūsu pamatnodarbošanos Jūs varat nopelnīt vairāk, nekā ietaupītu, patstāvīgi sagatavojot dokumentus. Tādā gadījumā saprātīgāk ir uzticēt dokumentu sagatavošanu SIA AB ways. Cena par dokumentu sagatavošanu ("tipveida" situācijā un nosūtot sagatavotos dokumentus uz Jūsu e-pasta adresi) ir 30 eiro.

Kādas ir reģistrācijas izmaksas?

Mazkapitāla SIA un "standarta" SIA izmaksas ir atšķirīgas.
Mazkapitāla SIA reģistrācijas pamata izmaksas:
 • Valsts nodeva - 20 eiro.
 • Maksa par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" - 14.23 eiro.
Standarta SIA reģistrācijas pamata izmaksas:
 • Valsts nodeva - 150 eiro.
 • Maksa par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" - 27.03 eiro.
Iespējamās papildus izmaksas:
 • Parakstu apliecināšana. Apliecinot Uzņēmumu reģistrā, maksa par viena paraksta apliecināšanu ir 9 eiro. Apliecinot pie zvērināta notāra, maksa ir apmēram 20 eiro par viena paraksta apliecināšanu. Ja dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, tad par parakstu apliecināšanu nav jāmaksā.
 • Ja dokumenti tiek iesniegti papīra formātā, tad jāmaksā 4 eiro par Uzņēmumu reģistra pakalpojumiem.
 • Atkarībā no apstākļiem var rasties bankas pakalpojumu izmaksas.
 • Maksa par dokumentu sagatavošanu.

Par grāmatvedību.

SIA valdei ir pienākums kārtot grāmatvedību. Grāmatvedības reģistri jākārto latviešu valodā un pirmdokumenti (attaisnojuma dokumenti, piemēram, rēķini, pavadzīmes, čeki) jāglabā Latvijā.
SIA ir pienākums iesniegt gada pārskatu (vairumā gadījumu gada pārskats jāiesniedz līdz 30.aprīlim).
Gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents, ja ir pārsniegti divi no turpmāk minētajiem kritērijiem: bilances summa 400 000 eiro, neto apgrozījums 800 000 eiro, vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 25.
Informācija par grāmatvedības pakalpojumiem.

Kādus nodokļus pamatā maksā SIA?

Ja SIA ir reģistrēta, kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, tad pienākums maksāt PVN. Standarta likme ir 21%.

Ja SIA ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss, tad pienākums maksāt šo nodokli. 2017.gadā likme ir 12% vai 15% no apgrozījuma. Sākot ar 2018.gadu likme ir 15% no apgrozījuma.

Ja SIA nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss, tad SIA jāmaksā šādi nodokļi:
 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN). Līdz 2018.gadam likme ir 15% no peļņas. Sākot ar 2018.gadu faktiskā likme ir 25%, bet SIA var darboties, nemaksājot UIN.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). 2017.gadā pamatlikme ir 34.09% no bruto darba algas. Sākot ar 2018.gadu pamatlikme ir 35.09%.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). 2017.gadā likme ir 23%. Sākot ar 2018.gadu paredzētas trīs likmes (20%, 23% un 31,4%). Ar IIN tiek aplikta daļa no bruto darba algas.
 • Uzņēmējdarbīas riska valsts nodeva (0.36 eiro mēnesī par katru darbinieku).
Ja SIA izmaksā dividendes fiziskām personām, tad 2017.gadā no izmaksātajām dividendēm vairumā gadījumu ir jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10% apmērā. Sākot ar 2018.gadu, ja SIA izmaksā dividendes, tad dividendes tiek apliktas ar kopējo faktisko nodokļu likmi ir 25%.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!



Jūs var interesēt: