Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

SIA AB ways pamatdarbība ir grāmatvedības pakalpojumu sniegšana Rīgā un Rīgas apkārtnē.

grāmatvedības pakalpojumi

Kāpēc uzņēmējiem ir nepieciešama grāmatvedības apkalpošana?

Zemāk ir norādīti daži no iemesliem:
 • Likumdošanā noteikto pienākumu izpildīšanai. Katram uzņēmējam periodiski ir pienākums iesniegt noteiktas atskaites Valsts ieņēmumu dienestā. Juridiskai personai jebkurā gadījumā, vienu reizi gadā ir jāiesniedz gada pārskats. Lai atskaites varētu sagatavot, nepieciešami dati par attiecīgā uzņēmēja saimniecisko darbību. Tātad, kādam ir jāuzskaita un jāreģistrē visi notikumi, darījumi, kuri ir saistīti ar uzņēmēja saimniecisko darbību.
 • Operatīvās informācijas iegūšanai. Pēc visu dokumentu (darījumu) iegrāmatošanas grāmatvedis var Jūs informēt par Jūsu uzņēmuma stāvokli (piemēram, vai uzņēmums ir guvis peļņu vai zaudējumus, paredzamo nodokļu summu).
 • Debitoru parādu kontrolei. Ir svarīgi zināt cik Jums ir parādā katrs pircējs vai pakalpojumu saņēmējs. Tāpat ir svarīgi zināt un “atcerēties” katra klienta maksāšanas disciplīnu. Lai spētu kontrolēt debitoru parādus, nepieciešams grāmatvedis, kurš rūpīgi uzskaita katru rēķinu (pavadzīmi) un katru maksājumu.

Grāmatvedībā jāatspoguļo (jāuzrāda) visi saimnieciskie darījumi, kā arī fakti un notikumi, kuru dēļ rodas pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (piemēram, pamatlīdzekļu norakstīšana).

Par grāmatvedības kārtošanu un ar grāmatvedību saistīto dokumentu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs (piemēram, SIA valde).

Kam ir paredzēti grāmatvedības ārpakalpojumi?

Tā kā ārpakalpojumu grāmatvedis pamatā savu darbu veic, atrodoties ārpus Jūsu uzņēmuma telpām, tad pilna grāmatvedības apkalpošana parasti ir paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Uzņēmumiem, kuros ir ļoti liels darījumu skaits, var būt piemēroti daļēji grāmatvedības pakalpojumi (piemēram, nodokļu aprēķināšana un atskaišu sagatavošana, pamatojoties uz reģistrētajiem datiem). Piemēram, uzņēmuma darbinieks ikdienā sagatavo un reģistrē izrakstītos un saņemtos rēķinus, savukārt ārpakalpojumu grāmatvedis sagatavo un iesniedz atskaites.

Ārpakalpojumi ir paredzēti:
 • sabiedrībām ar ierobežotu atbildību,
 • individuālajiem komersantiem,
 • fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību,
 • biedrībām un nodibinājumiem.

SIA AB ways ir pieredze sniedzot pakalpojumus dažādu nozaru uzņēmumiem (piemēram, ar informācijas tehnoloģijām saistīta darbība, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transporta pakalpojumi, u.c.).

Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām personām (uzņēmumiem).

Grāmatvedības pakalpojumi (pilna grāmatvedības apkalpošana) ietver:
 • Grāmatvedības organizācijas dokumentu (tai skaitā, metodikas) izstrādāšanu.
 • Nepieciešamības gadījumā atsevišķu pirmdokumentu sagatavošanu (rēķini, kases ieņēmumu un izdevumu orderi).
 • Pirmdokumentu pārbaudi un iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros (aktīvu, saistību, ieņēmumu un izdevumu uzskaite).
 • Pirmdokumentu sistematizāciju.
 • Nepieciešamo grāmatvedības reģistru kārtošanu.
 • Algu (atvaļinājuma, slimības pabalsta) aprēķināšanu.
 • Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaiti.
 • Nodokļu aprēķināšanu un informācijas par nodokļiem (summas, termiņi, rekvizīti) nosūtīšanu Klientam.
 • Atskaišu un deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam.
 • Atskaišu iesniegšanu Centrālajai statistikas pārvaldei.
 • Norēķinu salīdzināšanu ar debitoriem un kreditoriem.
 • Gada pārskata sagatavošanu.
 • Piedalīšanos iespējamās Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēs. Pārstāvību attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu.
 • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.
 • Situācijas izvērtēšanu un iesniegumu, pieteikumu sagatavošanu.
 • Nepieciešamības gadījumā iekšējo operatīvo atskaišu sagatavošanu (piemēram, operatīvā bilance).

Tāpat ir iespējama daļēju (atsevišķu) grāmatvedības pakalpojumu sniegšana. T.i., viens vai daži pakalpojumi no augstāk minētā saraksta (piemēram, darba algu aprēķins un noteikta veida atskaišu sagatavošana).

Grāmatvedības pakalpojumi fiziskajām personām (pašnodarbinātajiem).

Ja fiziskā persona ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, tad šādai personai ir pienākumi iesniegt atskaites un deklarācijas. Piemēram, pašnodarbinātā ziņojumu, gada ienākumu deklarāciju. Noteiktos gadījumos ir pienākums iesniegt pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju.
Tāpat ir pienākums kārtot saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālu.

Fiziskām personām (pašnodarbinātajiem) piedāvāju šādus grāmatvedības pakalpojumus:
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāla kārtošana.
 • Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāla kārtošana.
 • Nodokļu pārskatu un deklarāciju sagatavošana.
 • Nodokļu aprēķināšana.
 • Kapitāla pieauguma aprēķināšana un deklarācijas sagatavošana.
 • Konsultācijas saistībā ar grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem. Iesniegumu, pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana.

Informācijas apmaiņa un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas kārtība.

Sākumā būtu nepieciešama informācija par Jūsu uzņēmuma darbību. Tāpat, Jums varētu būt kādi jautājumi saistībā ar grāmatvedības uzskaiti. Analizējot iegūto informāciju un, sagatavojot atbildes uz jautājumiem, SIA AB ways iegūst priekšstatu par Jūsu komercdarbību. Pamatojoties uz iegūto informāciju, tiek noteikti grāmatvedības uzskaites mērķi. Tāpat, tiek izvēlēta darbības shēma (informācijas un dokumentu apmaiņas termiņi un kārtība) un noteikti pušu pienākumi. Tiek noslēgts līgums par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu.

Grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas kārtība-shēma ir šāda:
 • Pirmdokumentu un informācijas saņemšana.
 • Pirmdokumentu un informācijas apstrādē. Grāmatojumi.
 • Ar attiecīgā perioda dokumentiem un informāciju saistīto iespējamo jautājumu atrisināšana.
 • Atskaišu un deklarāciju sagatavošana un iesniegšana.
 • Informēšana par nodokļu summām, samaksas termiņiem un rekvizītiem.
 • Citu ar grāmatvedību saistīto darbu izpilde.
 • Samaksa par pakalpojumiem.

Grāmatvedības pakalpojumu kalkulators.

Izmantojot kalkulatoru, Jūs varēsiet iegūt aptuvenu priekšstatu par izmaksām.
Ja nepieciešams precīzi aprēķināt izmaksas, lūdzu rakstiet uz abways@abways.lv

To rēķinu un pavadzīmju skaits, kuras Jūsu uzņēmums ir izrakstījis par sniegtajiem pakalpojumiem un pārdotajām precēm. Izrakstīto rēķinu un pavadzīmju skaits
To rēķinu un pavadzīmju skaits, kuras Jūsu uzņēmums ir saņēmis no citām personām. Saņemto rēķinu un pavadzīmju skaits
Čeki, kvītis, biļetes un citi dokumenti, kuri apliecina maksājumus skaidrā naudā. Dokumentu par skaidras naudas izdevumiem skaits
Piemēram, kases ieņēmumu orderi par skaidras naudas inkasāciju no elektroniskā kases aparāta. Kases ieņēmumu un izdevumu orderu skaits
To personu skaits, ar kurām ir noslēgti darba līgumi. Darbinieku (darba ņēmēju) skaits
Preču un pakalpojumu saņēmēji, kā arī preču un pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem tiek veikti bezskaidras naudas norēķini. Darījumu partneru (pircēju, pasūtītāju, piegādātāju) skaits
To personu skaits (mēnesī), kurām tiek izmaksāta autoratlīdzība. Autoratlīdzību izmaksu skaits
Attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes, citi nemateriālie aktīvi, uzņēmuma nemateriālā vērtība, avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem; Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi; Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos; Dzīvnieki un augi; Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces; Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs; Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu vienību skaits
Uzņēmumā lietoto auto skaits (īpašumā esošo, nomāto, patapināto). Sabiedrības izmantoto transportlīdzekļu skaits
Komandējumu skaits mēnesī. Komandējumu skaits
Statistikas atskaišu skaits (mēnesī). Iesniedzamo statistikas atskaišu skaits
Vai uzņēmums ir reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā? Vai sabiedrība ir PVN maksātājs?
Vai tiek veikti darījumi ar personām, kuras ir reģistrētas ārpus Latvijas Republikas? Vai tiek veikti darījumi ar nerezidentiem?
 

No kā ir atkarīga maksa par grāmatvedību?

Pamatā cenu ietekmē laiks, kurš ir jāpatērē grāmatvedības kārtošanai. Citi faktori, kuri var ietekmēt cenu, ir šādi:
 • Darījumu sarežģītība.
  • Piemēram, vienā gadījumā uzņēmums veic vienveidīgus, nepārprotamus darījumus. Darījumu iegrāmatošanas laikā, nerodas nekādi jautājumi, nav nepieciešamības papildus analizēt normatīvos aktus.
  • Otrā gadījumā uzņēmums veic dažādus darījumus (piemēram, dažāda veida pakalpojumi, elektroniski sniegtie pakalpojumi, licenču pārdošana, preču pārdošana). Pircēji un pakalpojumu saņēmēji ir gan fiziskas, gan juridiskas personas. Pircēju un pakalpojumu saņēmēju atrašanās vieta ir gan Latvija, gan cita Eiropas Savienības dalībvalsts, gan ārpus Eiropas Savienības. Šādu darījumu iegrāmatošanas laikā ir jāseko vai katrā darījumā ir piemērota atbilstoša pievienotās vērtības nodokļa likme. Tāpat, var rasties dažādi jautājumi. Lai rastu atbildi uz attiecīgajiem jautājumiem, var rasties nepieciešamība analizēt dažādus normatīvos aktus, tiesu spriedumus, Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumus.
  Otrajā gadījumā cena par grāmatvedības pakalpojumiem būs augstāka, salīdzinot ar pirmo gadījumu.
 • Ar grāmatvedību tieši nesaistīti apstākļi.
  • Cenu politika (piemēram, minimālā cena).
  • Telpu atrašanās vieta, biroja izdevumi. Jebkurā gadījumā, telpu uzturēšana, iespējamā telpu noma, iespējamie sekretāres pakalpojumi, reklāmas utml. izmaksas, ir jāsedz no pakalpojumu cenas.
   Pakalpojumu sniedzējam, kurš nomā biroju, piemēram, Vecrīgā, biroja uzturēšanas izmaksas un nomas maksa parasti ir augstāka, nekā pakalpojumu sniedzējam, kurš atrodas ārpus Rīgas centra vai kuram pieder biroja telpas (nav jāmaksā nomas maksa).
   Tāpat, pakalpojuma cenu var ietekmēt to telpu platība, kuras netiek tieši izmantotas grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai (piemēram, priekštelpa, pieņemšanas telpa, pārrunu telpas utt.).
  • Uzņēmuma vadītāja (īpašnieka) prasības. Piemēram, ja īpašnieka pamatienākumi ir tikai no attiecīgā grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanas un īpašnieks bieži dodas ceļojumos, izmanto dārgu automašīnu utt., tad šīs izmaksas ietekmē pakalpojuma cenu.
   Ja uzņēmuma vadītājs / īpašnieks personīgi sniedz grāmatvedības pakalpojumus, tad maksa par pakalpojumiem parasti ir zemāka salīdzinot ar gadījumu, kad vadītājs / īpašnieks personīgi pakalpojumus nesniedz un algo grāmatvedi.
  Būtu jāņem vērā, jo vairāk klientu ir attiecīgajam ārpakalpojumu sniedzējam, jo dažādas ar grāmatvedību tieši nesaistītas izmaksas mazāk ietekmē pakalpojuma cenu.
 • Vidējais atalgojums attiecīgajā profesijā, ņemot vērā normālo dienas darba laiku (piemēram, 8 stundas katru darba dienu). Acīmredzot, ka grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs vēlēsies nopelnīt atlīdzību, kura ir salīdzināma ar vidējo atalgojumu.
 • Komunikācija ar Klientu. Var salīdzināt divas situācijas:
  • Klients regulāri (piemēram, katra mēneša sākumā), nodod (atsūta) grāmatvedim visus dokumentus un nepieciešamo informāciju. Iegrāmatojot dokumentus, grāmatvedim pamatā nerodas nekādi jautājumi. Darbībā pamatā nerodas nekādas neskaidras situācijas un pārpratumi. Sadarbība ir prognozējama.
  • Klients neregulāri (pēc vairākiem lūgumiem) iesniedz daļu no dokumentiem. Grāmatojot darījumus, redzams, ka trūkst daudzi rēķini. Pēc attiecīgo rēķinu pieprasīšanas, rēķini netiek iesniegti. Dokumenti un informācija bieži tiek iesniegta īsi pirms atskaišu iesniegšanas termiņa vai arī pēc atskaišu (pārskatu, deklarāciju) iesniegšanas termiņa. Bieži ir jālabo iesniegtās atskaites. Atsevišķiem darījumiem ir piemērota nepareiza nodokļu likme. Atsevišķu algu izmaksas neatbilst apstiprinātajiem algu aprēķiniem. Klients salīdzinoši bieži kontaktējas ar grāmatvedi, lai risinātu dažādus problēmjautājumus. Jautājumu risināšana ir steidzama (grāmatvedim ir jāatliek ieplānotie darbi, lai risinātu attiecīgā Klienta jautājumus). Grāmatvedim bieži jākontaktējas ar Klienta kreditoriem par Klienta parādu nomaksu. Grāmatvedim salīdzinoši bieži jākontaktējas ar Valsts ieņēmumu dienestu un jārisina dažādi problēmjautājumi.
  Pirmajā situācija, pie vienāda darījumu skaita un darījumu veida, atlīdzība par grāmatvedības pakalpojumiem būs zemāka, nekā otrajā gadījumā.

Kur atradīsies grāmatvedības dokumenti?

Parasti grāmatvedības dokumenti glabājas SIA AB ways atrašanās vietā (juridiskajā adresē, Rīgā). Ja vēlaties, tad grāmatvedības dokumentus pēc iegrāmatošanas var glabāt Jūsu uzņēmuma telpās. Jāņem vērā, ka dokumentiem jāatrodas Latvijas teritorijā.

Kādās valodās iespējama komunikācija?

Komunikācija ir iespējama latviešu, krievu un angļu valodā. Jūs vienmēr sazināsieties ar to personu, kura tieši kārto grāmatvedību un aprēķina nodokļus. Jums būs iespēja saņemt nepieciešamās konsultācijas (tai skaitā, par nodokļiem, dokumentu noformēšanu u.c.).

Kā uzsākt sadarbību?

Ja Jums ir nepieciešama pilna grāmatvedības apkalpošana vai daļēji grāmatvedības pakalpojumi, un vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, lūdzu rakstiet uz abways@abways.lv vai izmantojot saziņas formu lapas augšpusē.
Pēc iepazīšanās cenas un sadarbības piedāvājumu, Jūs varēsiet izlemt par sadarbības uzsākšanu.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: