Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Nodokļu konsultācijas

Nodokļu konsultācijas

Jebkura saimnieciska darījuma rezultāta rodas noteiktas nodokļu sekas (pienākums maksāt nodokļus).

Līdzīgi, kā virknē citu valstu, arī Latvijā nodokļu sistēma pastāvīgi mainās. Tāpat, pastāvīgi mainās arī ar nodokļiem saistītās tiesību normas, kā arī palielinās normatīvo aktu skaits. Salīdzinājumam, nodokļu likumdošana mainās daudz biežā, nekā, piemēram, civiltiesības. Un var būt situācija, ka darbība, kura pirms gada atbilda ar nodokļiem saistītajām tiesību normām, šodien jau ir nodokļu likumdošanas pārkāpums.

Tāpēc ir svarīgi sekot nodokļu likumdošanas izmaiņām. Šajā sakarībā SIA AB ways piedāvā ar nodokļiem saistītus pakalpojumus. Ar nodokļiem saistītie pakalpojumi ir cieši saistīti arī ar grāmatvedības uzskati.

Komercdarbībā ir svarīgi apzināties nodokļu ietekmi uz darījumiem un noteikt pašreizējo un nākotnes stratēģiju attiecībā uz nodokļiem. Bieži vien nodokļu likumdošana ir pretrunā ar kāda konkrēta cilvēka izprati par loģiku un taisnīgumu. Bet jārīkojas tā, lai ievērotu un nepārkāptu likumdošanas prasības. Pretējā gadījumā rodas negatīvas sekas (piemēram, pienākums maksāt soda naudu, komercdarbības ierobežojumi).

Ja Jūs neesat pārliecināts vai Jūsu vadītajā uzņēmumā tiek pareizi aprēķināti nodokļi, tad viena no vislabākajām iespējamajām izvēlēm būtu izvēle saņemt nodokļu konsultāciju.

Pienācīgas un pareizas konsultācijas rezultātā Jūs varat izveidot sava biznesa veiksmes plānu. Konsultācijas rezultātā Jūs pilnībā izpratīsiet nodokļu likumdošanas prasības attiecībā uz konkrēto situāciju. Tāpat, Jūs iegūsiet informāciju par vienas vai otras darbības sekām.

Par kādiem nodokļiem tiek sniegtas konsultācijas?

Ikdienā saskaros (strādāju) un konsultācijas sniedzu saistībā ar šādiem Latvijas Republikas nodokļiem:
 • Pievienotās vērtības nodoklis.
 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tai skaitā nodoklis no kapitāla pieauguma).
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 • Nekustamā īpašuma nodoklis.
 • Mikrouzņēmumu nodoklis.

Kāda veida konsultācijas un pakalpojumi tiek sniegti?

 • Nodokļu plānošana un izvērtēšana, kā nodokļi ietekmēs konkrētu darījumu (tai skaitā, darījumu izvērtēšana starp Latvijā un ārpus Latvijas reģistrētām personām).
 • Nodokļu uzskaite, aprēķināšana. Konsultācijas par iesniedzamajām atskaitēm un deklarācijām.
 • Konsultācijas par darījumu (ar darījumu saistīto dokumentu) pareizu noformēšanu. Izvērtēšana vai konkrētus izdevumus ir pamats uzskatīt par izdevumiem, kuri ir nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
 • Konsultācijas par nodokļiem, kuri saistīti ar fizisku personu nodarbināšanu (darba attiecībām).
 • Iesniegumu, nodokļu pārskatu, deklarāciju sagatavošana, iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam.
 • Dokumentu sagatavošana un faktiskās darbības reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.
 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju sagatavošana.
 • Konsultācijas par Latvijai saistošo starptautisko nodokļu līgumu piemērošanu.
 • Nodokļu aprēķinu pārbaude. Nodokļu riska izvērtēšana. Komersanta darbības izvērtēšana ar mērķi atklāt iespējamos nodokļu likumdošanas neievērošanas riskus.
 • Komersanta pārstāvēšana attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu. Sagatavošanās Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēm (tematiskajai pārbaudei, nodokļu auditam).
 • Datu sagatavošana iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarāciju aizpildīšanai.
 • Juridiskās formas izvēle noteikta veida darījumiem un investīcijām. Komercdarbības optimālās formas izvēle, nodokļu režīma izvēle. Konsultācijas par holdinga uzņēmumiem (holdinga darbību).
 • Citi ar nodokļiem saistīti pakalpojumi.

Kā notiek konsultācija?

Parasti konsultācijā notiek attālināti, izmantojot e-pastu vai citus saziņas līdzekļus.
Jūs sniedzat informāciju par attiecīgo situāciju. Tāpat, var būt nepieciešami dokumenti, saistībā ar konkrētu darījumi (piemēram, līgumi, rēķini).
Pēc situācijas sākotnējās izvērtēšanas man var rasties papildus jautājumi. Atsevišķos gadījumos var rasties nepieciešamība noskaidrot Valsts ieņēmumu dienesta viedokli, jo ir situācijas, ka tiesību norma var tikt dažādi iztulkota.
Pēc pilnīgas situācijas izvērtēšanas, sniegšu Jums pilnīgu informāciju par situācijas iespējamajiem risinājumiem un sekām.
Nodokļu konsultācijas esošajiem klientiem ir bez maksas.

Nodokļu plānošana, nodokļu stratēģija.

Nodokļu plānošana ir aktīva, mērķtiecīga un likumīga rīcība, ar mērķi samazināt nodokļu maksājumus. Nodokļu plānošana nav tas pats, kas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.

Plānojot nodokļus, var rasties vēlēšanās izmantot “likuma robus”. Bet visos gadījumos jāņem vērā, kā uz konkrētu risinājumu “raugās” Valsts ieņēmumu dienests (kā VID iztulko attiecīgās tiesību normas). Jāizvērtē arī tiesu prakse par konkrētu jautājumu. Nav saprātīgi rīkoties tā, ka attiecīgās rīcības dēļ radīsies konflikti ar VID (pat ja nodokļu maksātājam vēlāk izrādītos “taisnība”). Konflikti ar VID var ievērojami apgrūtināt vai pat padarīt neiespējamu nodokļu maksātāja komercdarbību.

Diemžēl, nodokļu plānošana nebūs “brīnumlīdzeklis”, kurš garantēs, ka uzņēmums maksās ļoti mazus nodokļus. Atsevišķos gadījumos, nodokļu plānošanās rezultātā gūtais nodokļu samazinājums var būt salīdzinoši niecīgs. Tomēr, ja ir iespēja samazināt maksājumus, tad būtu saprātīgi, ja šādu iespēju izmantotu.

Atsevišķi jautājumi, kuriem var pievērst uzmanību, plānojot nodokļus:
 • Neapstrīdamas tiesību normās paredzētas tiesības veikt ar nodokli neapliekamus maksājumus. Piemēram, reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi.
 • Atsevišķos gadījumos var izmantot t.s. holdinga uzņēmumu. Iepriekš jāizvērtē komercdarbība kopumā, jāizvērtē vai ir kādas darbības jomas, kuras var nodalīt.
 • Parādu cesija. Ja uzņēmums noraksta debitora parādu, tad norakstītā parāda summa ir jāiekļauj ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē, tātad, jāmaksā nodoklis. Ja parādu cedē un tiek ievēroti nosacījumi (8.panta 11.daļa), tad zaudējumi no parāda cesijas nav jāiekļauj ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē.

Nodokļu uzskaite, aprēķināšana, atskaišu sagatavošana.

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšana Latvijas rezidentiem un citu valstu rezidentiem. Darba devēja ziņojumu, kā arī Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām sagatavošana.
 • Ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo darījumu uzskaite, iegrāmatošana. PVN aprēķināšana. Deklarāciju un aprēķinu pārbaude. PVN deklarāciju sagatavošana un iesniegšana.
 • Ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) saistīto darījumu pārbaude (izvērtēšana). Ar UIN apliekamās bāzes noteikšana. UIN aprēķināšana, deklarāciju sagatavošana un iesniegšana.

Konsultācijas par darījumu un dokumentu pareizu noformēšanu.

 • Darījuma būtības apzināšanās un izvērtēšana vai sagatavotie dokumenti atbilst darījuma būtībai.
 • Izvērtēšana vai ir sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti (piemēram, vai ir eksportu apliecinošie dokumenti).
 • Izvērtēšana vai dokumenti satur visus nepieciešamos rekvizītus (piemēram, Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktos rekvizītus). Tāpat, jāņem vērā Dokumentu juridiskā spēka likuma un citu normatīvo aktu prasības.

Citi gadījumi, kad varētu būt nepieciešamas konsultācijas.

Bieži vien pirms plānotā darījuma ir noderīgi izpētīt likumdošanas prasības. No normatīvajos aktos noteiktā var būt atkarīga peļņa no attiecīgā darījuma. Piemēram:
 • Uzņēmums plāno maksāt nerezidentam par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem. Šāda gadījumā var rasties papildus izdevumi, jo no maksas var būt pienākums ieturēt uzņēmumu ienākuma nodokli.
 • Uzņēmums plāno maksāt pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, bet maksājuma saņēmēja bankas konts atrodas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijā. Arī šādā gadījumā ir pienākums ieturēt uzņēmumu ienākuma nodokli.
 • Uzņēmums plāno veikt darījumu skaidrā naudā. Jāņem vērā, ka tiesību normās ir noteikti skaidras naudas lietošanas ierobežojumi.
 • Saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, ir svarīgi pareizi noteikt darījuma vietu. Jo no darījuma vietas ir atkarīga PVN likme, tātad kopējā cena par precēm vai pakalpojumiem.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: