Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Grāmatvedības uzskaite > Vairumtirdzniecība. Grāmatvedība, nodokļi, citi jautājumi.

Vairumtirdzniecība. Grāmatvedība, nodokļi, citi jautājumi.

Kas ir vairumtirdzniecība?

Saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 30.panta 6.daļu "vairumtirdzniecība ir preču pārdošana savā vārdā saimnieciskās darbības veicējam (AS, SIA, IK, arī fiziskai personai, kura reģistrējusies VID) tālākpārdošanai, ražošanai vai savas darbības nodrošināšanai".
Preču pircējs preces var izmantot, lai:
 • saražotu citas preces,
 • uzturētu (remontētu) pamatlīdzekļus,
 • nodrošinātu savu saimniecisko darbību,
 • pārdotu gala patērētājam (individuālam sadzīves patēriņam).

Parasti starp pusēm noslēdz vienošanos, kurā paredz pārdodamās preces, kvalitātes prasības, pārdošanas apjomu, preču cenu, piegādes nosacījumus, utt.

Vienā un tajā pašā telpā ir tiesības pārdot preces gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā.

Uzņēmums var nodarboties arī ar starpniecību vairumtirdzniecībā. Piemēram:
 • vienojas ar preču ražotāju par preču iepirkšanas nosacījumiem;
 • vienojas ar preču nākamo pircēju par preču pārdošanas nosacījumiem;
 • vienojas ar preču pārvadātāju;
 • organizē un kontrolē procesu, kurā preces no ražotāja nonāk pie preču nākamā pircēja.
Tādā veidā var samazināt izdevumus (noliktava, preču saglabāšana, darbinieku algas). Bet ir lielāka iespēja rasties dažādām negaidītām situācijām. Piemēram, ražotājs nesaražo nepieciešamo apjomu, vai nesaražo noteiktajā termiņā, pārvadātājs noteiktajā termiņā nepiegādā preces, pircējs atsakās no pirkuma.

Preču un dokumentu aprite.

Iespējamā preču un dokumentu aprite starp pārdevēju un pircēju:
 • Ja pircējs maksā avansā (maksā ar priekšapmaksu):
  • Pārdevējs izraksta avansa (priekšapmaksas) rēķinu un nosūta pircējam.
  • Pircējs ar bankas pārskaitījumu apmaksā rēķinu.
  • Pārdevējs saņem apmaksu un paziņo pircējam laiku, kad var ierasties saņemt preces.
  • Pircējs ierodas saņemt preces. Pārdevēja darbinieks pirms preču izsniegšanas sagatavo pārdošanas pavadzīmi. Pircēja un pārdevēja pārstāvji paraksta preču pavadzīmi, apliecinot preču nodošanu - pieņemšanu.
 • Ja pircējs maksā ar pēcapmaksu:
  • Preču pārdošanu (izsniegšanu un saņemšanu) puses apliecina, parakstot pārdošanas pavadzīmi (nodokļa rēķinu).
  • Pircējs noteiktā termiņā samaksā pārdevējam par precēm.
Abos gadījumos pārdevējam un pircējam ir pienākums reģistrēt pārdošanas pavadzīmi attiecīgā dokumentu reģistrā. Pārdevējs pavadzīmes reģistrē tajā dienā, kad pavadzīme ir izrakstīta (preču nodošanas / nosūtīšanas dienā). Visas pavadzīmes jāreģistrē hronoloģiskā secībā (pēc datumiem). Šādam pavadzīmju reģistram jāatrodas katrā preču izsniegšanas vietā.

Var būt situācija, ka jāsamazina preču cenas, kā arī situācija, ka pircējs atdod preces (vai daļu no precēm) atpakaļ pārdevējam.
Ja pārdevējs samazina pārdoto preču cenu (preces atpakaļ nesaņem), tad pārdevējs pircējam izrakst kredītrēķinu. Kredītrēķinā norāda kādām precēm un par cik tiek samazināta cena. Tāpat, jābūt dokumentam, ar kuru var pamatot cenas samazināšanu (Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārbaudē to var pieprasīt).
Ja pircējs atdot preces atpakaļ pārdevējam, tad pircējs izraksta attiecīgu pavadzīmi (nodokļa rēķinu). Pircējs piegādā, nosūta preces atpakaļ pārdevējam. Pārdevējs saņem preces un puses paraksta attiecīgo pavadzīmi. Attiecīgo pavadzīmi pārdevējs reģistrē pavadzīmju reģistrā.

Var būt situācija, ka uzņēmumam ir vairākas noliktavas (vairumtirdzniecības vietas - struktūrvienības) un preces no vienas noliktavas jāpārved uz citu noliktavu. Tādā gadījumā izraksta iekšējo pavadzīmi (pārvadājuma dokumentu). Un pamatojoties uz šo dokumentu, noliktavas darbinieki uzskaita (reģistrē) preces un grāmatvedis veic grāmatojumus.

Jāņem vērā, ka pavadzīmēm un pārdošanas dokumentiem ir jāatbilst noteiktām prasībām (piemēram, jālieto latviešu valoda, jāsatur rekvizīti, dokumentu numerācijas prasības).

Noliktavas uzskaite.

Jāveic noliktavas uzskaite tādā veidā, lai varētu izsekot katras preču vienības kustībai. Būtu jānodrošina, lai:
 • Izvēloties (norādot uz) jebkuru preci noliktavā, varētu parādīt dokumentu, kurš apliecina šīs preces iegādi.
 • Norādot uz jebkuru preci, jebkurā pārdošanas pavadzīmē, varētu parādīt dokumentu (iepirkšanas pavadzīmi), kura apliecina preces iepirkšanu.
 • Norādot uz jebkuru preci, jebkurā iepirkšanas dokumentā (pavadzīmē), varētu noteikt vai šī prece ir pārdota un, ja šī prece ir pārdot, tad spētu parādīt attiecīgo pārdošanas pavadzīmi.
Jāņem vērā, ka VID pārbaudes gadījumā var būt šādi pieprasījumi un uzņēmumam jāspēj parādīt un pierādīt preču kustību.
Tāpat, būtu jāspēj ar dokumentiem pamatot, kurš pārvadāja preces (pircējs pats vai cits uzņēmums).

Pienācīga preču uzskaite būtu noderīga arī pašam uzņēmumam. Jo:
 • Varētu kontrolēt kādām precēm un kādā apjomā jāatrodas noliktavā (samazinātu preču zudumus, iespējamās zādzības).
 • Varētu precīzāk noteikt kādā apjomā un kad būtu jāiepērk noteiktu preču veidi. Tas arī palīdzētu precīzāk prognozēt naudas plūsmu.
 • Varētu pietiekami precīzi zināt kāds ir noteiktas preces daudzums noliktavā. Piemēram, iespējamais klients paziņo ka vēlas nopirkt noteiktas preces, noteiktā apjomā. Pārdevējs, izmantojot noliktavas programmu pārbauda vai attiecīgās preces atlikums noliktavā ir pietiekams. Iespējams, ka daļa preču jau ir rezervētas pārdošanai citam pircējam. Vajadzības gadījumā noskaidro iespējas iepirkt attiecīgās preces. Un paziņo pircējam vai spēj pārdot nepieciešamo preču apjomu.
 • Rodas iespēja sagatavot dažādas iekšējās atskaites par preču kustību uzņēmuma vadībai.
Uzskaitot preces, precēm (preču grupām, veidiem) varētu piešķirt kodus un noliktavas uzskaitē izsekot preces nevis pēc nosaukumiem, bet pēc kodiem. Jo var būt tā, ka iepirkšanas pavadzīmē ir viens nosaukums (piemēram, angļu, krievu utt. valodā), bet pārdošanas pavadzīmē nosaukums ir cits. Tāpat var būt tā, ka no vairākām iepirktām precēm pārdošanai tiek komplektēta cita prece un nosaukumi pilnīgi atšķiras.

Vismaz reizi gadā jāveic preču inventarizācija. Inventarizācijas norises kārtībā ir noteikta "Noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju".

Kādiem dokumentiem jāatrodas noliktavā (vairumtirdzniecības vietā)?

Pamatā noliktavā jāatrodas:
 • Iepirkšanas pavadzīmēm (dokumenti, kuri apliecina noliktavā esošo preču iepirkšanu).
 • Pārdošanas pavadzīmēm.
 • Ja preces tiek pārvietotas starp uzņēmuma noliktavām, tad jābūt arī iekšējām pārvietošanas (pārvadāšanas) pavadzīmēm.
 • Pavadzīmju reģistram (pavadzīmju reģistrācijas žurnālam).
 • Noliktavas uzskaites reģistram (reģistrā uzskaita / reģistrē preču vienību kustību).

Kādās cenās jāuzskaita preces noliktavā?

Jāuzskaita iepirkuma (pašizmaksas) cenās. Preču pašizmaksā būtu jāiekļauj:
 • Preces iepirkšanas cenu (cena, kura norādīt iepirkšanas pavadzīmē).
 • Transporta izdevumus, kuri radušies, lai saņemtu attiecīgās preces.
 • Ar iepirkšanu tieši saistītās nodevas, nodokļus, starpnieku pakalpojumus uc. ar precēm tieši saistītas izmaksas.

Preču pārdošanas uzskaite finanšu grāmatvedībā.

Parasti pārdošanas summas tiek sadalītas pēc piemērojamām PVN likmēm. Piemēram, atsevišķos grāmatvedības kontos tiek uzskaitīti:
 • ar PVN 21% apliekamie darījumi,
 • preču piegāde uz citu ES dalībvalsti, citas ES dalībvalsts PVN maksātājam,
 • eksports.

Norēķinu veidi.

Parasti preču pircējs maksā ar pārskaitījumu (pārskaitījums no kredītiestādes vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja konta). Tāpat, pircējs var ierasties pie pārdevēja un samaksāt, izmantojot maksājumu karti.

Pamatā nav atļauti maksājumi skaidrā naudā. Izņēmums, ja preču pārdevējs iepriekš paziņo VID par norēķiniem skaidrā naudā un iekārto preču pircēju reģistru. Jāņem vērā prasības par skaidras naudas lietošanas ierobežojumiem, kā arī prasības saistībā ar elektronisko kases aparātu. Tomēr, vēlams izvairīties no maksājumiem skaidrā naudā.

Papildus prasības saistībā ar atsevišķu preču tirdzniecību.

Jāņem vērā, ka noteiktu preču tirdzniecībai ir nepieciešama licence.
Piemēram, atsevišķu ķīmisku vielu (produktu) tirdzniecībai.
Papildus prasības var būt arī tirdzniecībā ar pārtikas produktiem. Piemēram, tirdzniecībai ar ātri sasaldētiem pārtikas produktiem. Jāņem vērā arī Pārtikas aprites uzraudzības likuma un Ministru kabineta noteikumu prasības (piemēram, prasības attiecībā uz telpām, transportlīdzekļiem, higiēnas prasības).

Kādas darbības parasti veic ārpakalpojumu grāmatvedis?

Periodiski (reizi mēnesī vai biežāk) ārpakalpojumu grāmatvedis saņem informāciju (dokumentus) par veiktajiem darījumiem:
 • Pārdošanas pavadzīmes.
 • Iepirkšanas pavadzīmes.
 • Rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem.
 • Citus dokumentus par izdevumiem (čekus, kvītis).
 • Pārskatu par bankas / maksājumu iestādes darījumiem (konta pārskatu).
 • Noliktavas uzskaites datus.
 • Citu informāciju.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem un informāciju, grāmatvedis:
 • Pārbauda dokumentus un iegrāmato visus darījumus. Aprēķina algas (samaksu par atvaļinājumu utt.).
 • Veic debitoru (pircēju) un kreditoru (pārdevēju) uzskaiti, jeb sasaista pavadzīmes ar maksājumiem, tādējādi nosaka, kurš pircējs nav samaksājis par precēm, kurš pircējs ir pārmaksājis. Nepieciešamības gadījumā informē uzņēmuma vadību par norēķiniem ar darījumu partneriem.
 • Aprēķina nodokļus. Pamata nodokļi ir pievienotās vērtības nodoklis un nodokļi no darba algām (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, arī uzņēmējdarbības riska valsts nodeva).
 • Sagatavo (un iesniedz) atskaites, deklarācijas. Pamatā ir jāsagatavo un jāiesniedz darba devēja ziņojums (atskaite par algām un nodokļiem), pievienotās vērtības nodokļa deklarācija, ziņas par darbinieku "kustību" (uzsāktas, izbeigtas darba attiecības). Var būt arī pienākums sniegt pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: