Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > SIA izmaiņas

SIA izmaiņas

Ja sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA) tiek veiktas noteiktas izmaiņas, tad attiecīgās izmaiņas ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā).
Zemāk ir sniegta informācija par atsevišķām izmaiņām.
Piedāvāju sagatavot dokumentus dažādu grozījumu (izmaiņu) veikšanai. Lai saņemtu pakalpojumus, lūdzu rakstiet uz epastu: abways@abways.lv.
Lai sagatavotu dokumentus, pamatā nepieciešama šāda informācija:
 • SIA reģistrācijas numurs.
 • Informācija par to, ko Jūs vēlaties mainīt.

Valdes maiņa (izmaiņas SIA valdes sastāvā).

Valde ir viena no SIA pārvaldes institūcijām. Valdes locekļi veic SIA ikdienas vadību un pārstāvību.
Valdes locekļus ievēlē (ieceļ) un atsauc SIA kapitāla daļu īpašnieki (dalībnieki).
Minimālais valdes locekļu skaits ir viens. Par valdes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziska persona. Nav ierobežojumu ārvalstniekiem.
Statūtos var noteikt, ka valdes locekļi var pārstāvēt SIA katrs atsevišķi vai kopīgi.

Valdes locekli ievēlē (ieceļ) uz nenoteiktu laiku, ja statūtos nav noteikts citādi. Statūtos var noteikt, ka valdes locekli var atsaukt (atcelt) tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Ja statūtos nav noteikts citādi, tad dalībnieki jebkurā brīdī var mainīt sabiedrības valdi.

Lai personu ievēlētu (ieceltu) par valdes locekli, ir nepieciešama personas rakstveida piekrišana. Piekrišanu var apliecināt ar elektronisko parakstu vai arī paraksts jāapliecina pie zvērināta notāra, vai Uzņēmumu reģistra amatpersonas.

Dalībnieku maiņa (izmaiņas SIA dalībnieku sastāvā).

Dalībnieki ir SIA kapitāla daļu īpašnieki. Dalībnieku sapulce (dalībnieks) ir pārvaldes institūcija.
Dalībnieku sapulce var pieņemt jebkurus lēmumus saistībā ar SIA.

Ja SIA ir viens kapitāla daļu īpašnieks, tad lēmumus dalībnieks pieņem vienpersoniski. Ja dalībnieki ir vairāki, tad lēmumu pieņemšanai nepieciešams noteikts balsu skaits (katra dalībnieka balsu skaits atbilst dalībniekam piederošo apmaksāto kapitāla daļu skaitam).
Ja SIA ir vairāki dalībnieki, tad lēmumus var pieņemt:
 • Sasaucot dalībnieku sapulci. Šādā gadījumā lēmums vairumā gadījumu ir pieņemts, ja par to balso vairāk par pusi no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.
 • Bez dalībnieku sapulces sasaukšanas. Šādā gadījumā lēmums vairumā gadījumu ir pieņemts, ja par to balso vairāk par pusi no visām dalībnieku balsīm.

Par SIA kapitāla daļu īpašnieku var gan fiziska persona, gan juridiska persona. Nav ierobežojumu ārvalstniekiem (ārvalstu fiziska un juridiska persona var būt par Latvijas SIA īpašnieku).

Dalībnieki tiek ierakstīti SIA dalībnieku reģistrā. Par dalībnieku maiņu jāsagatavo attiecīgs dalībnieku reģistra nodalījums.

Statūtu maiņa (SIA statūtu grozījumi).

Statūti ir noteikumu kopums, kurš regulē SIA darbību. Tomēr, Latvijā SIA statūti vairumā gadījumu ir īss dokuments (uz vienas lapas), kurš satur informāciju par SIA nosaukumu, pamatkapitālu un valdi. Dalībnieki statūtos var ietvert citus noteikumus, ja tie nav pretrunā ar likumu.

Lai noteiktu kā rīkoties atsevišķos gadījumos, jāvadās pēc statūtos rakstītā. Ja statūtos par atsevišķo gadījumu nav nekas rakstīts, tad jāvadās pēc Komerclikuma un citiem normatīvajiem aktiem.
SIA statūtu grozījumi ir nepieciešami, piemēram, ja mainās:
 • Nosaukums (firma).
 • Pamatkapitāla lielums, daļu skaits, vienas daļas nominālvērtība.
 • Valdes locekļu skaits vai valdes locekļu tiesības pārstāvēt SIA.
 • SIA pārskata gads.

SIA statūtus var grozīt kapitāla daļu īpašnieki (dalībnieki). Lēmuma pieņemšanai ir nepieciešamas vismaz divas trešdaļas no sapulcē pārstāvētajām balsīm, ja vien statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

Juridiskās adreses maiņa.

Juridiskajā adresē atrodas sabiedrības vadība. Svarīgi, lai sabiedrības vadība laicīgi varētu saņemt korespondenci, kura pienāk uz sabiedrības juridisko adresi.
Juridiskajai adresei jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi.

Lai SIA varētu izmantot juridisko adresi:
 • Attiecīgajam nekustamajam īpašumam jāpieder SIA valdes loceklim vai dalībniekam (personai, kura paraksta pieteikumu par juridiskās adreses reģistrāciju vai maiņu), vai
 • Ir nepieciešama attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana. Ja nekustamais īpašnieks pieder kopīpašniekiem, nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana.

Nosaukuma maiņa.

Komerclikumā, lai apzīmētu nosaukumu, tiek lietots vārds "firma".
Izvēloties SIA nosaukumu, jāievēro šādi noteikumi:
 • Jāpārbauda vai nosaukums jau nav reģistrēts. Nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no reģistrētiem un reģistrēšanai pieteiktiem nosaukumiem.
 • Nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par komerctiesiskajā apgrozībā svarīgiem apstākļiem. Piemēram, SIA nosaukums nevar būt SIA Akciju sabiedrība.
 • Nosaukumam jāatbilst labiem tikumiem.
 • Nosaukumā nedrīkst ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā.
 • Nosaukums nedrīkst sakrist ar administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu, izņemot viensētu nosaukumus. Piemēram, nedrīkst būt SIA Rīga.
 • Nosaukumā nedrīkst ietvert valsts ai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu "valsts" vai "pašvaldība".
 • Jāpārbauda vai ar šādu nosaukumu nav reģistrēta preču zīme. Pretējā gadījumā preču zīmes īpašnieks var pieprasīt mainīt nosaukumu (pieprasīt zaudējumu atlīdzību).
 • Nosaukumā jālieto vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti.
Nosaukumu maina SIA kapitāla daļu īpašnieki, pieņemot attiecīgu lēmumu.

Pamatkapitāla palielināšana.

Pamatkapitāls ir SIA kapitāla daļu ieguldījums. Mantas, naudas nodošana SIA. Informācija par SIA pamatkapitālu ir ietverta statūtos.

Minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 eiro. Bet noteiktos gadījumos ir tiesības reģistrēt tā saucamo mazkapitāla SIA (ar pamatkapitālu mazāku par 2800 eiro).

SIA dalībniekiem var rasties nepieciešamība palielināt pamatkapitālu. Tāpat, pamatkapitālu var palielināt, ja SIA tiek uzņemti jauni dalībnieki, kuri izdara ieguldījumus pamatkapitālā.

Lai palielinātu pamatkapitālu, nepieciešamas vismaz divas trešdaļas no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm, ja vien statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.
Pirms pamatkapitāla palielināšanas jāapmaksā visas esošās (parakstītās) daļas.

Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!