Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Citi nodokļi > Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Pēdējās izmaiņas: 2018-03-03
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) ir tiešais nodoklis, ar kuru apliek uzņēmuma peļņu (pamatā), kā arī noteiktas izmaksas un kuģu izmantošanu starptautiskajos pārvadājumos un darbībās, kuras ir saistītas ar pārvadājumiem.

Kurš maksā nodokli?

Nodokli maksā:
 • Komersanti (SIA, AS), kooperatīvās sabiedrības un citas privāto tiesību juridiskās personas, kuras ir izveidotas un reģistrētas vai kuras bija jāizveido un jāreģistrē saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
  Piemēram, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir UIN maksātājs.
 • Noteiktas institūcijas, kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldību budžeta.
 • Noteiktos gadījumos ārvalstu komercsabiedrības, fiziskas un citas personas (nerezidenti). Piemēram, Latvijā reģistrēta personālsabiedrība izmaksā ārvalstu komercsabiedrībai vai fiziskai personai ienākumu, kurš gūts no dalības personālsabiedrībā.
  Tādā gadījumā Latvijas personālsabiedrība no izmaksas ietur UIN 15% (no 2018.gada 25%) apmērā.
 • Nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība. Noteiktos gadījumos ārvalstu komercsabiedrībai ir pienākums Latvijā maksāt UIN. Piemēram, ja ārvalstu komercsabiedrība saimnieciskās darbības veikšanai Latvijā pastāvīgi izmanto noteiktu vietu (piemēram, biroju).

Tonnāžas nodokļa maksātāji ir Latvijas uzņēmumi, kuriem Valsts ieņēmumu dienests ir piešķīris šādu statusu un kuri:
 • izmanto savus kuģus (īpašumā, kopīpašumā vai uz berbouta līguma pamata) starptautiskajos pārvadājumos un darbībā, kura ir saistīta ar pārvadājumiem, un
 • Latvijā veic noteiktas funkcijas, saistītas ar stratēģisko, komerciālo, tehnisko vai kuģa ekipāžas komplektēšanas vadību.

Nodokli nemaksā, piemēram:
 • Latvijas fiziskas personas,
 • biedrības un nodibinājumi, ja to dibināšanas mērķis nav peļņas gūšana vai kapitāla pieaugums biedriem,
 • reliģiskas organizācijas, arodbiedrības un politiskas partijas.
Saskaņā ar likumdošanu, kura ir spēkā līdz 31.12.2017, personālsabiedrība arī patstāvīgi nemaksā UIN . Attiecīgos nodokļus maksā personālsabiedrības biedri.
Saskaņā ar tiesību normām, kuras stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, peļņas (daļas) izmaksāšanas gadījumā personālsabiedrība ietur UIN.

Par ko jāmaksā UIN? Apliekamais objekts.

Sākot ar 2018.gadu, likumdošanas izmaiņu mērķis: UIN jāmaksā peļņas sadalīšanas brīdī, nevis peļņas gūšanas brīdī. Ja uzņēmums peļņu nesadala, bet izmanto šo peļņu uzņēmuma attīstībai, tad UIN nav jāmaksā.

Vairāki ar UIN apliekamie objekti (bāzes):
 • Sadalītā peļņa, kas ietver:
  • Aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes.
  • Dividendēm pielīdzinātus maksājumus. Piemēram, vairumā gadījumu, ja personālsabiedrība partneriem izmaksā peļņu (daļu no peļņas). Tāpat, ja nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība izmaksā nerezidentam maksājumus un tādi maksājumi nav nepieciešami, lai nodrošinātu pastāvīgās pārstāvniecības saimniecisko darbību.
 • Nosacītās dividendes. Peļņa (daļa no peļņas), kuru izmanto, lai palielinātu pamatkapitālu vai tam pielīdzinātu kapitālu. Piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki nolemj palielināt pamatkapitālu par peļņas (daļas) summu. Tomēr, UIN nav jāmaksā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Par nosacītajām dividendēm UIN jāmaksā šādos gadījumos:
  • ja pamatkapitāls ir samazināts (sākumā palielināts, izmantojot peļņu, pēc tam samazināts);
  • ja pabeigts uzņēmuma likvidācijas process;
  • ja uzņēmums ir ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.
 • Nosacīti sadalītā peļņa, kura ietver:
  • Izdevumus, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību.
  • Nedrošos un zaudētos debitoru parādus.
  • Procentu maksājumus (atsevišķos gadījumos).
  • Aizdevumus saistītām personām (atsevišķos gadījumos).
  • Nesaņemtā peļņa vai radušies izdevumi darījumos ar saistītām personām, ja darījuma cena neatbilst tirgus cenai.
  • Labumus (naudu, mantu, pakalpojumus), kurus nerezidents sniedz valdes vai padomes locekļiem, ja sniegtie labumi ir saistīti ar nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā darbību.
  • Likvidācijas kvota.

Periodā, kurš beidzas 2017.gada 31.decembrī.

Nodokļa likmes.

Nodokļa likme ir 0 (nulle), ja uzņēmums nesadala peļņu (neizmaksā dividendes) un uzņēmumam nerodas nosacītās dividendes, kā arī uzņēmumam nerodas nosacīti sadalītā peļņa.
Ja uzņēmumam rodas ar nodokli apliekamais objekts (bāze), tad nodokļa likme ir 20% no apliekamās bāzes, kura ir dalīta ar 0,8 (faktiskā UIN likme ir 25%).
Piemēram, uzņēmumam ir peļņa 100 eiro un dalībnieks ir nolēmis sadalīt peļņu un izmaksāt 100 eiro dividendēs. Tādā gadījumā, lai aprēķinātu UIN, 100 eiro jāizdala ar 0,8 (rezultāts 125). Pēc tam rezultāts (125) jāsareizina ar 20% un nodokļa summa ir 25 eiro.

Ja Latvijas uzņēmums no nerezidenta pērk Latvijā esošu nekustamo īpašumu, tad Latvijas uzņēmuma ir pienākums maksāt UIN 3% apmērā no pirkuma cenas.

Periodā, kurš beidzas 2017.gada 31.decembrī.

Kad ir jāmaksā UIN un jāiesniedz deklarācijas?

Pamatā taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis. Atsevišķu kategoriju nodokļu maksātājiem (piemēram, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem) taksācijas periods ir 3 mēneši (ceturksnis).
Ja nodokļu maksātājam neveidojas apliekamais objekts (bāze), tad nodokļu maksātājam ir tiesības neiesniegt deklarāciju. Izņēmums: visiem nodokļu maksātājiem ir pienākums iesniegt deklarāciju par gada pēdējo mēnesi (decembri).
Ja nodokļu maksātājam veidojas apliekamais objekts (bāze), tad deklarācija ir jāiesniedz līdz taksācijas periodam (1 vai 3 mēneši) sekojošā mēneša 20.dienai.

Ja nodokļu maksātājs izmaksā nerezidentam noteiktus maksājumus, tad no šādiem maksājumiem nodokļu maksātājam ir pienākums ieturēt UIN un iesniegt deklarāciju līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 20.dienai.

UIN ir jāaprēķina un jāsamaksā līdz taksācijas periodam (1 vai 3 mēneši) sekojošā mēneša 20.dienai.

Periodā, kurš beidzas 2017.gada 31.decembrī.

Atvieglojumi.

Nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt UIN par summu, kura ir vienāda ar nodokli, kurš ir samaksāts citā valstī. Tādā gadījumā ir nepieciešams apliecinošs dokuments, kuru ir izdevusi attiecīgās valsts nodokļu administrācija.

Noteiktos gadījumos nodokļu maksātājam ir tiesības uz atvieglojumiem (15%-25%) par ilgtermiņa ieguldījumiem, kuri ir veikti atbalstāmo investīciju projekta ietvaros.

Tāpat, ir paredzēta atlaide nodokļu maksātājiem, kuri veic lauksaimniecisko darbību.

Izpildot noteiktus nosacījumus, nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt UIN par ziedojumiem.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: