Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Grāmatvedības uzskaite > Grāmatvedības attaisnojuma dokumenti

Grāmatvedības attaisnojuma dokumenti

Kas ir grāmatvedības attaisnojuma dokuments?

Tas ir dokuments, kurš apliecina saimnieciskā darījuma esamību (faktu, ka ir noticis saimnieciskais darījums). Lai dokumentu būtu tiesības izmantot par grāmatvedības attaisnojuma dokumentu, attiecīgajam dokumentam jāsatur noteikti rekvizīti un informācija.

Kāpēc ir vajadzīgs attaisnojuma dokuments? Kāpēc tas ir svarīgs?

Katram uzņēmumam ir jākārto grāmatvedība. Lai grāmatvedības reģistros iegrāmatotu darījumu (notikumu), ir nepieciešams noteiktām prasībām atbilstošs dokuments, kurš apliecina, ka darījums vai notikums ir noticis.
Ja dokuments neatbilst noteiktām prasībām, tad grāmatvedim nav tiesības iegrāmatot darījumu, pat ja darījums ir noticis.
Piemēram, uzņēmuma vadītājs vai kāds darbinieks veikalā nopērk uzņēmuma darbībai nepieciešamas kancelejas preces. Samaksa ir skaidrā naudā, pirkuma vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 29 eiro. Elektroniskā kases aparāta čeks nesatur datus par pircēju un čekam nav arī pievienots kāds cits dokuments, kurā būtu iekļauti dati par pircēju.
Diemžēl, šādu dokumentu nav pamata uzskatīt par attaisnojuma dokumentu un darījumu nav tiesību iegrāmatot grāmatvedības reģistros. Lai situāciju atrisinātu, kases aparāta čekam būtu jāpievieno, piemēram, Kvīts EKA čekam, kurā ietverti nepieciešamie rekvizīti.

Vispārējās prasības attaisnojuma dokumentam.

Sagatavojot dokumentu, jāpārliecinās un jānodrošina, lai dokumentam būtu juridisks spēks.
Ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) vārdā tiek sagatavots (parakstīts) kāds dokuments, tad būtu jāpārliecinās vai dokumenta parakstītājam ir attiecīgās tiesības (piemēram, dokuments jāparaksta valdes loceklim vai valdes pilnvarotai personai). Tāpat, jāpārliecinās, lai tiesību normās vai SIA statūtos nebūtu kādi ierobežojumi attiecībā uz dokumenta saturu.
Dokuments jāraksta fiziski noturīgā veidā un tā, lai tehniski to nevarētu viegli pārlabot. Piemēram, nedrīkst dokumentu (pa)rakstīt ar zīmuli. Dokuments jāsagatavo tā, lai visā dokumenta glabāšanas laikā nezustu dokumentā ietvertā informācija. Dokumentā ietvertās informācijas saglabāšana ir atkarīgā arī no apstākļiem, kādos dokumenti tiek glabāti (piemēram, nevajadzētu glabāt dokumentus telpās, kurās iespējams paaugstināts gaisa mitrums).

Grāmatvedības attaisnojuma dokumentam jāsatur vismaz šādi rekvizīti:

Vērtības mērs.

Grāmatvedības reģistros vērtības (cenas, summas) ir jānorāda euro.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumu un, ņemot vērā likuma Par grāmatvedību prasības, ka grāmatvedībā par vērtības mēru lieto euro un grāmatvedības reģistros nav pieļaujami ieraksti, kuru saturs vai mērītāji atšķiras no attaisnojuma dokumenta, grāmatvedības attaisnojuma dokumentos cenas un summas arī ir jānorāda euro. Papildus summām euro var uzrādīt summas arī citā valūtā.

Ja attaisnojuma dokuments saņemts no citas personas un šajā dokumentā vērtības (cenas, summas) nav norādītas euro, tad vērtības jāpārrēķina euro pēc Eiropas Centrālās bankas publicētais euro atsauces kursa. Ja konkrētai ārvalstu valūtai nav Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļa vietnē publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro.

Kādā valodā jāsagatavo attaisnojuma dokumenti?

Ņemot vērā, likuma Par grāmatvedību 6.pantu, dokumentam jābūt uzrakstītam latviešu valodā. Ja darījumā piedalās ārvalstu persona, tad dokumentā, papildus latviešu valodai, var lietot arī citu valodu.
Ņemot vērā, Valsts valodas likuma 9.pantu, ja tiek slēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā, tad šāds līgums slēdzams latviešu valodā. Ja līgums ir svešvalodā, tad līgumam jāpievieno tulkojums latviešu valodā.

Attaisnojuma dokumentu veidi.

Normatīvajos aktos pastāv iedalījums:
Biežāk izmantotie grāmatvedības attaisnojuma dokumenti ir šādi:

Attaisnojuma dokumentu labošana.

Papīra formātā sagatavotu attaisnojuma dokumentu var labot, izdarot labojumu un paša dokumenta. Tādā gadījumā labojums ir jāatrunā ("Labotam ticēt"). Tāpat, jāuzraksta, kas (vārds, uzvārds), kad (datums) un kāpēc (iemesls, pamatojums) ir labojis dokumentu. Labojums jāparaksta tai personai, kura ir labojusi attiecīgo dokumentu.

Dokumentu var labot arī, izmantojot grāmatvedības izziņu (sagatavojot jaunu dokumentu, kuru var pievienot labojamajam dokumentam). Šādā grāmatvedības izziņā jānorāda: Uz labojamā dokumenta uzraksta, ka attiecīgajam dokumentam ir sagatavota grāmatvedības izziņa, kā arī uzraksta izziņas datumu.

Ar attaisnojuma dokumentiem saistītie normatīvie akti.

Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: