Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Grāmatvedības uzskaite > Grāmatvedība dažādiem darbības veidiem un formām

Grāmatvedība dažādiem darbības veidiem un formām

Tā kā grāmatvedības uzskaite ir cieši saistīta ar nodokļiem, tad zemāk tiks sniegta arī īsa informācija par nodokļiem.

Grāmatvedība IT darbībā.

Informācijas tehnoloģiju nozarē darbība parasti ir šāda:
 • Datorprogrammu izstrāde, modifikācija, pārbaude, konfigurēšana un programmu tehniskais atbalsts.
 • Satura un struktūras izveidošana programmatūrai, datu bāzēm, tīmekļa vietnēm.
 • Datu apstrāde un datu (informācijas) izvietošana tīmekļa vietnēs.

Radot datorprogrammu vai citu ar informācijas tehnoloģijām saistītu darbu, rodas ar autortiesībām aizsargāts darbs.
Dodot klientam iespēju (tiesības) izmantot attiecīgo darbu, var slēgt līgumu par tiesībām izmantot intelektuālo īpašumu, kā arī var slēgt līgumu par programmēšanas pakalpojumu sniegšanu. Slēdzot līgumu par programmēšanas pakalpojumu sniegšanu, līgumā būtu jāatrunā arī abu pušu tiesības izmantot attiecīgo darbu (piemēram, vai pusēm ir tiesības atsavināt (pārdot) darbu trešajām pusēm).

Saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu būtu jāņem vērā šādi apstākļi:
 • Vispārējā gadījumā darījums, ar kuru viena persona piešķir tiesības citai personai izmantot ar autortiesībām aizsargātu darbu, ir ar PVN apliekams darījums. Izņēmums, kad darījums nav apliekams ar PVN, ir darījums, kurā autors saņem atlīdzību par darba izmantošanu (52.panta 1.daļas 18.punkts). Saskaņā ar Autortiesību likuma 1.panta 1 punktu, autors ir fiziska persona, kura personīgi ir radījusi darbu.
 • Ja autortiesības vai licence ir piešķirta personai, kura nav PVN maksātājs un attiecīgās personas mītnes vieta ir ārpus Eiropas Savienības, tad darījuma vieta ir ārpus Eiropas Savienības. Un darījuma cenai Latvijā nav jāpievieno PVN.

Svarīgi noslēgt piemērotu vienošanos (līgumu) ar faktisko darba autoru (fizisko personu). Noslēdzot darba līgumu, šajā līgumā vai papildus līgumā jāparedz autortiesību pārejas noteikumi (darbinieks nodod noteiktas tiesības darba devējam).
Noteiktos gadījumos ir iespēja slēgt tikai autora līgumu un izmaksāt autoratlīdzību.
Izmaksājot autoratlīdzību, kopējā nodokļu summa ir zemāka, salīdzinot ar darba algas izmaksu.
Grāmatvedības uzskaite (grāmatojumi), pārskati un nodokļi autoratlīdzības izmaksas gadījumā atšķiras no grāmatvedības uzskaites darba līguma gadījumā.

Pirms darbības uzsākšanas, būtu nepieciešams apzināties plānotos ieņēmumus un izdevumus, lai izvēlētos piemērotāko nodokļu režīmu un darbības formu. Ja darbību veiks viena persona (piemēram, programmētājs), iespējams, ka piemērotākā darbības forma ir saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbinātais).

Grāmatvedība starptautiskajā tirdzniecībā.

Starptautisko tirdzniecību var iedalīt divās grupās:
 • Tirdzniecība Eiropas Savienībā.
 • Tirdzniecība ārpus Eiropas Savienības.
Katrai grupai ir atšķirīga PVN piemērošana un atšķiras prasības attiecībā uz nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī atšķiras grāmatvedības uzskaite.

Pārdodot preces Eiropas Savienības teritorijā (ES), svarīgi, lai preču pircējam būtu citas ES dalībvalsts PVN numurs un preces tiktu izvestas no Latvijas (būtu attiecīgi preču transporta pavaddokumenti). Ja šie abi nosacījumi ir izpildīti, tad preču pārdošanai piemēro PVN 0% likmi. Pretējā gadījumā šāda preču pārdošana ir apliekama ar PVN 21% likmi.

Pārdodot preces ārpus ES teritorijas (eksportējot preces), pamatā ir jānoformē muitas deklarācija. Atsevišķos gadījumos, eksporta fakta pierādīšanai var izmantot citus dokumentus. Ja nav noformēta muitas deklarācija, tad preču eksporta fakta pierādīšanai var izmantot vismaz divus no turpmākminētajiem dokumentiem:
 • Starptautiskos kravas transporta pavaddokumentus (piemēram, CMR, starptautiskā dzelzceļa transporta pavadzīme, konosaments, gaisa pārvadājuma pavadzīme).
 • Līgumus, kas noslēgti ar preču pircējiem.
 • Dokumentus, kas apliecina samaksu par preču eksportu.
Piemēram, preču eksporta fakta pierādīšanai var izmantot līgumu un izrakstu no bankas konta (kur redzams, ka preču pircējs / otra līgumslēdzējpuse ir samaksājusi par precēm).

Ja eksportēto preču kopējā vērtība nepārsniedz 800 eiro (Regulas 3.pants un Regulas 226.pants) un preces tiek nosūtītas, izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus, tad parasti tiek noformēta muitas deklarācija uz Latvijas Pasta veidlapas.
Tomēr, vēlams papildus noformēt muitas deklarāciju EMDAS sistēmā, pievienojot pavadzīmi un Latvijas Pastā noformēto veidlapu. Ja EMDAS sistēmā muitas deklarācija netiek noformēta, tad rodas nesakritības starp PVN deklarācijas un muitas datiem (rodas papildus jautājumi no Valsts ieņēmumu dienesta).

Importējot preces, ir iespēja saņemt atļauju, lai piemērotu īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos. Ja atļauja ir saņemta, tad preču importa brīdī nav pienākums maksāt PVN (preču importa brīdī jāmaksā muita un dabas resursu nodoklis). Svarīgi ir uzskaitīt grāmatvedībā aprēķināto PVN par importu un uzrādīt aprēķināto summu PVN deklarācijā.

Ja darījums ir noticis ārpus ES teritorijas (pārdevējs ārpus ES teritorijas nodod preces un īpašumtiesības pircējam), tad šāds darījums nav ar PVN apliekams darījums Latvijas Republikā. Šādu darījumu neuzrāda PVN deklarācijā.

Tā kā starptautiskajā tirdzniecībā tiek veikti maksājumi nerezidentiem, tad grāmatvedībā jāuzskaita un jākontrolē summas, kuras izmaksātas nerezidentiem. Ja attiecīgajam nerezidentam izmaksātā summa par iegādātajām precēm gada laikā pārsniedz 5000 eiro, tad kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju jāsniedz papildus deklarācija.

Grāmatvedība fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem (arī pašnodarbinātajiem).

Jēdziens "saimnieciskās darbības veicējs" ir minēts likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Jēdziens "pašnodarbinātais" minēts likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu.
Pamatā, ja fiziska persona ārpus darba tiesiskajām attiecībām veic darbību par atlīdzību (piemēram, ārsts, zvērināts advokāts, arhitekts), tad šai fiziskajai personai ir pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā, kārtot grāmatvedību, aprēķināt un maksāt nodokļus.

Parasti saimnieciskās darbības veicēji izvēlas kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Šādā gadījumā jākārto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls.
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāji papildus kārto arī pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnālu.

Pamatojoties uz žurnālu datiem (summām) tiek aizpildītas deklarācijas, ziņojumi, pārskati.
Pamatā ir jāiesniedz šādas atskaites:
 • Vienu reizi ceturksnī "Ziņojums par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām". Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji vienu reizi ceturksnī iesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju.
 • PVN maksātājam jāiesniedz PVN deklarācija (reizi mēnesī vai ceturksnī, atkarībā no apgrozījuma un darījumu veidiem).
 • Vienu reizi gadā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.


Piedāvāju grāmatvedības pakalpojumus augstākminētajiem darbības veidiem (formām), tai skaitā:
 • pirmdokumentu pārbaudi un apstrādi;
 • grāmatvedības reģistru / žurnālu kārtošanu;
 • atskaišu, deklarāciju, ziņojumu sagatavošanu;
 • nodokļu aprēķināšanu.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: