Uzdot jautājumu
EN | RU

Sākums > Grāmatvedības uzskaite > Algu aprēķināšanas pakalpojumi

Algu aprēķināšanas pakalpojumi

Kādus pakalpojumus piedāvāju?

 • Darba algu un nodokļu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) aprēķināšana.
 • Darba laika uzskaites tabeles un izmaksu sarakstu sagatavošana.
 • Darba devēja ziņojumu, pārskatu (paziņojumu) par fiziskajām personām izmaksātajām summām un citu pārskatu sagatavošana.
 • Datu par darbiniekiem uzskaite (personīgā konta kartiņas).
 • Maksājuma uzdevumu sagatavošana.
 • Atvaļinājumu apmaksas aprēķināšana.
 • Slimības naudas aprēķināšana.
 • Komandējumu uzskaiti un dienas naudas aprēķināšanu.
 • Darba līgumu, rīkojumu, izziņu sagatavošana.
Aprēķini tiek veikti saskaņā ar Darba likumu, likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, likumu Par valsts sociālo apdrošināšanu, likumu Par maternitātes un slimības apdrošināšanu un citiem normatīvajiem aktiem.

Kāds ir algu aprēķināšanas process?

 • Datu uzkrāšana. Mēneša laikā jāuzskaita darbinieku nostrādātais darba laiks. Jāuzskaita arī darba nespējas, atvaļinājuma laiks.
 • Datu apkopošana. Tiek summēti uzkrātie dati par katru darbinieku. Cik dienas (stundas) katrs darbinieks ir strādājis, slimojis, izmantojis atvaļinājumu.
 • Atbilstoši apkopotajiem datiem katram darbiniekam tiek aprēķināta algu, slimības naudu, samaksu par atvaļinājuma. Tāpat tiek aprēķināti nodokļi.

Iemesli, kuru dēļ var būt lietderīgi izmantot ārpakalpojumu algu aprēķināšanai?

 • Ja ir nepieciešamība saglabāt slepenībā datus par katra darbinieka darba algu. Ārpakalpojumu grāmatvedis ir neatkarīgs un daudz mazāk kontaktējas ar uzņēmuma darbiniekiem. Tāpēc ir lielākas iespējas nodrošināt konfidencialitāti informācijai par darba algu apmēru.
 • Var pietiekami vienkārši atdalīt darba algu aprēķināšanu no pārējām finansu grāmatvedības darbībām (izrakstīto un saņemto rēķinu grāmatošanas). Darba algu aprēķināšana un rēķinu grāmatošana nav savstarpēji atkarīgas darbības. Ārpakalpojumu sniedzējs apkopo datus saistībā ar darba algām un attiecīgajiem nodokļiem (izveido grāmatojumus), kurus var vienkārši iekļaut (importēt) virsgrāmatā vai galvenajā grāmatā.
Izmantojot ārpakalpojumus darba algu aprēķināšanai, Jūs varat fokusēties uz uzņēmuma pamata darbību (novirzīt visus resursus, lai nodrošinātu pamata darbību).

Kāda informācija nepieciešama, lai varētu aprēķināt algas?

 • Katra darbinieka personīgie dati: vārds, uzvārds, personas kods.
 • Informācija par katra darbinieka amatu, darba samaksas apmēru (stundas tarifa likmi, akorda algas apmēru vai mēneša darba algas apmēru).
 • Informāciju par katram darbiniekam noteiktajiem atvieglojumiem un neapliekamā minimuma apmēru (dati no Elektroniskās deklarēšanas sistēmas).
 • Laiks (stundas, dienas), kuras katrs darbinieks ir nostrādājis, atvaļinājuma un darba nespējas ilgums attiecīgajā mēnesī.
 • Virsstundu un darba nakts laikā (parasti no 22:00 līdz 06:00) ilgums.
Informāciju varat iesniegt Jums vēlamā veidā.

Darba samaksas veidi Latvijā.

Ņemot vērā Darba likuma 62.panta 1.daļu, Latvijā pastāv:
 • Laika algas sistēma. Algu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Var tikt noteikta stundas tarifa likme un mēnešalga (piemēram, normālā darba laika ietvaros).
 • Akorda algas sistēma (saukta arī par gabaldarba algu). Algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.
Jebkurā gadījumā darba devējam ir pienākums uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas (tai skaitā, virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas). Un darba alga nedrīkst būt mazāka par minimālo mēneša darba algu.

Bruto un neto alga.

Bruto alga (saukta arī alga uz papīra) ir darba algas summa pirms nodokļu nomaksas. Likumdošanā noteiktā minimālā alga ir bruto alga.

Neto alga (saukta arī alga uz rokas) ir darba algas summa, kuru saņem darbinieks. Lai iegūtu neto algu, no bruto algas tiek atskaitīti visi nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Atsevišķi darba devēja pienākumi saistībā ar darba algām.


Ar darbiniekiem saistīto maksājumu termiņi.

 • Darba līgumā noteiktajā termiņā izmaksāt darbiniekiem darba algu.
 • Samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli). Ja darba alga tiek izmaksāta skaidrā naudā, tad algas nodoklis jāsamaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc algas izmaksas. Ja alga tiek izmaksāta ar pārskaitījumu, tad algas nodoklis ir jāsamaksā tajā pašā dienā.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jāmaksā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) noteiktajā termiņā (no VID tiek saņemts attiecīgs paziņojums).
 • Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva jāmaksā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Cik maksā algas aprēķināšanas pakalpojumi?

Cena ir aptuvena un var palielināties atkarībā no apstākļiem (piemēram, bieža darbinieku maiņa). Pamata cena ir noteikta 5 eiro mēnesī par katru darbinieku (minimālā summa ir 30 eiro mēnesī).
Augstākminētajā cenā tiek iekļauta:
 • darba laika uzskaites tabeles sagatavošana,
 • darba algas un nodokļu aprēķina sagatavošana,
 • darba devēja ziņojuma sagatavošana,
 • VID iesniedzamo paziņojumu, pārskatu, ziņu par darba ņēmējiem sagatavošana,
 • personīgā konta kartītes sagatavošana un uzturēšana.
Lai noskaidrotu precīzu cenu, lūdzu rakstiet uz abways@abways.lv vai izmantojiet saziņas formu lapas augšpusē.
Vai šī lapa bija noderīga?
Atvainojos.

Paldies par atsauksmi!Jūs var interesēt: